Skriv ut

Behandlingsmodellen

Behandlingsmodellen som används på M.H.E. Kliniken består i första hand av psykoterapi, där en mycket bred uppsättning av metoder används, men också en konkret pedagogik kring hur man får kontrollen över sitt problem och hur mat och kropp egentligen fungerar. Behandling av problem där kropp och själ är intimt förknippade kräver en helhetssyn på människan. Denna behandlingsmodell är hittills unik för landet. Det är en aktiv modell som går ut på att använda olika strategier för att nå den lösning som krävs i varje enskilt fall. Den har ursprungligen utformats under flera års verksamhet på psykosomatiska mottagningen vid Mora lasarett och har sedan vidareutvecklats utifrån de erfarenheter som gjorts på kliniken.

Behandlingsmodellen består av strategisk psykoterapi, kognitiv terapi, KBT, hypnosterapi, kroppsterapi, metoder för praktisk problemlösning, social träning etc. Varje patient ses som en unik individ, med egna unika resurser och problem. Alla ges därför en helt individuell utformning av terapi och övrig behandling. Mål utformas tillsammans med patienten och en lång rad av olika strategier och metoder används sedan för att nå dessa mål. Behandlingen är i början mer inriktad på att finna lösningar på nuvarande problem, än på att utforska och fördjupa sig i problems historiska orsaker.

Vid inläggning på kliniken strävar vi efter så korta och effektiva vårdtider som möjligt. Vid psykosomatiska problem och svårigheter handlar det ofta om att lära sig att hantera dessa på ett bättre sätt för att kunna må bra i sin egen sociala hemsituation. Vi använder oss därför av intervallinläggning. Vid exempelvis ätstörningar läggs först in patienten i en vecka och för att sedan vanligen vara på hemorten i tre veckor för att han/hon skall få tid och möjlighet att omsätta sina terapeutiska erfarenheter i praktiken. Därefter läggs patienten in på kliniken i ytterligare en vecka för fortsatt behandling. Man tar då hand om de svårigheter som har varit under perioden hemma och bygger på med mer av terapeutiska kunskaper. Detta upplägg upprepas under sex månader (totalt 30 vårddagar). Vissa patienter kan ibland behöva tätare eller fler behandlingsveckor i början, vilket bestäms utifrån den vårdplanering som görs initialt. Patienter som behöver flera behandlingsveckor efter varandra, behöver dock lösa boendet på helgen mellan behandlingsveckorna (fre eftermiddag till måndag morgon) på annat sätt (t.ex. bo på hotell/vandrarhem). Kliniken är då stängd och har tyvärr ej möjlighet att erbjuda boende eller behandling. Efter grundbehandlingen finns för många möjlighet till uppföljning under det närmaste året med målet att bygga upp ett fungerande skyddsnät. Vi tror att detta med intervallinläggning för de flesta är mer effektivt och hjälpsamt än inläggning under en längre period i sträck.

De patienter som är inneliggande på kliniken har sin egen psykoterapeut eller psykolog som de träffar enskilt varje dag. Patienterna har även kontakt med sin terapeut regelbundet per telefon de veckor de tillbringar hemma, mellan inläggningsveckorna. I behandlingen ingår bl.a. en pedagogisk del som handlar om hur kroppen egentligen fungerar och hur man äter mat på rätt sätt, en kognitiv del som handlar om hur man bryter problemskapande tankemönster, en motiverande del som handlar om att mobilisera en vilja och ett beslut om att verkligen bli frisk, en beteendeinriktad del som handlar om att starta terapeutiska förändringsprocesser, en kroppsinriktad del som syftar till att nå en bättre kroppsuppfattning, samt en identitetsinriktad del för att bygga upp självkänsla och självförtroende hos patienten. I behandlingen ingår också olika gruppaktiviteter som exempelvis kostinformation, yoga, mindfulness, basal kroppskännedom mm.