Skriv ut

Patienter

I öppenvård tar kliniken sig an exempelvis personer med anorexia/bulimia nervosa, andra ätstörningar, mag-tarmkatarr och utredda smärttillstånd där psykologiska faktorer kan tänkas spela en roll. Även problem såsom fobier, paniksyndrom och andra ångestproblem, förlossningsskräck, sömnproblem, sexuella problem, nedstämdhet/depression behandlas.

Vad gäller inläggning så används idag klinikens vårdplatser vanligen till patienter med ätstörningar. Kliniken har en mycket gedigen erfarenhet på det området. Vårdtiden blir totalt sett för dessa patienter både mycket kortare, effektivare och billigare än vad de flesta andra behandlingsalternativ som finns i landet kan erbjuda.

Alla patienter skall remitteras av läkare och vara medicinskt bedömda. I remissen bör det framgå vilka utredningar, undersökningar, behandlingsförsök och dylikt som gjorts och hur detta har utfallit. Beroende på diagnos och övrig bedömning kommer vården att utformas på mest effektiva sätt. En del patienter kan behandlas i öppen vård via polikliniska besök, andra kan behöva läggas in på kliniken.

Ur språksynpunkt kan vi även ta emot patientener som talar engelska och norska.

Kliniken tar inte emot patienter som är enbart somatiskt sjuka, som är mycket omvårdnadskrävande, som har en grundläggande psykotisk störning eller en alkohol-/drogmissbruksproblematik.