Intervallbehandling

Vid behov av mer intensiv ätstörningsbehandling använder sig M.H.E. Kliniken av sk. intervallbehandling där patienten växlar mellan att vara delta i öppenvårdsbehandling några dagar åt gången på kliniken för att sedan vara i hemmiljön under några veckor. Övernattning sker på vandrarhem eller hotell och behandling sker dagtid måndag till fredag. För patienter som kommer långväga ifrån är detta ofta det lämpligaste alternativet. Ett individuellt upplägg görs för intervallinbehandlingen utifrån patientens behov. Vanligt är att man börjar med behandling 3-5 dagar ca var 2-4 vecka under ett halvår. De flesta har sedan glesare uppföljande behandling under något år efter det.

Behandlingen innefattar psykoterapeutiska samtal hos leg. psykoterapeut med psykodynamisk/KBT-inriktning varje vårddag. Alla psykoterapeuter har Ericksoniansk psykoterapimetod som gemensam behandlingsmodell men använder utöver det metoder utifrån den egna utbildningen/kompetensen, utifrån patientens specifika behov. Vid behov finns även möjlighet till kostgenomgång, mindfulness/compassionträning samt familje-/anhörigsamtal. Medicinskt ansvar person behöver dock finnas på hemorten, som har ansvar för mediciner, provtagning samt fysisk status. Detta då de insatser som erbjuds via M.H.E. Kliniken enbart är psykoterapeutiska insatser. Maten kan skötas på olika sätt, antingen via Moras restauranger, att patienten lagar mat själv eller äter färdigförpackad mat (utifrån vilka förutsättningar som finns på patientens boende). Patienterna får via sin terapeut och övrig personal hjälp och stöd i att hitta lämpligt upplägg gällande maten, utifrån den enskildas problematik och behov.

M.H.E. Kliniken har gedigen erfarenhet av behandling av patienter med ätstörningar, då kliniken funnits sedan 1991. Behandlingsmodellen utgår från ett helhetsperspektiv där fokus både är mat och kropp, men även arbete med samtidig annan problematik (t.ex. trauman, neuropsykiatrisk problematik, personlighetsproblematik) där sådan finns. Behandlingen anpassas efter varje unik individ och målet är att se personen bakom sjukdomen och att varje person ska hitta sin väg till friskhet, utifrån dennes förutsättningar. Fokus under behandlingen är även att patienten ska lära sig i att ta eget ansvar för både mat och sin hälsa i stort, och under vårdveckorna kunna träna på det i en trygg miljö med stöd omkring sig.

Personal finns på plats dagtid. Utifrån detta samt att fokus i stort är träning i eget ansvar är det nödvändigt att som patient vara i tillräckligt gott skick för att klara att sköta sina basala behov om det ska vara aktuellt med behandling på kliniken. Det finns dock inte krav på att att personen ska ha viss vikt eller visst BMI för att kunna delta i behandling.

De flesta patienter som deltar i intervallbehandling kommer via remiss från hemlandstinget. Vissa får även behandlingen betald via försäkringsbolag, fonder eller arbetsgivare. Andra betalar själva. Då M.H.E. Kliniken har vårdavtal för psykoterapi i öppenvård med Region Dalarna kan andra landsting skicka remiss via det. Bedömning får då göras om patientens landsting även kan  ta på sig kostnaden för kost och logi under behandlingsveckorna eller om patienten får betala för detta själva.

Alla patienter ska ha genomgått medicinsk bedömning innan behandlingen på kliniken påbörjas. Utifrån denna bedömning skickas sedan remiss/intyg till kliniken varvid vi tar kontakt med patienten för diskussion kring behandlingsupplägg och dylikt. M.H.E. Kliniken tar ej emot patienter som är mycket omvårdnadskrävande eller där alkohol-/drogmissbruksproblematik, psykotisk problematik eller aktiv suicidrisk föreligger.

M.H.E. Kliniken tar emot patienter från hela Sverige och också från andra länder. Till exempel har kliniken lång och god erfarenhet av att ta emot patienter från Norge för behandling av anorexi, bulimi och andra ätstörningar. (Norsk: For eksempel tar klinikken imot pasienter fra Norge for behandling av anoreksi, bulimi og andre spiseforstyrrelser. Dette er noe som allerede har blitt gjort i mange år).

Vårdkostnad för intervallbehandling:

– Vid remiss via eget landsting kostnad 1150:-/öppenvårdstimme samt utöver det kostnad för kost och logi.

– Vid önskemål om ”paketpris” för behandling (psykoterapi +kost+logi) var god kontakta oss.

Vid intresse gällande vår intervallbehandling och diskussion kring upplägg/kostnad kontakta oss på 0250-130 60, email: info@mhekliniken.se