Välkommen till M.H.E. Kliniken!

M.H.E. Kliniken är en privat psykoterapimottagning i Mora, specialiserad på ätstörningsbehandling. Vi erbjuder psykoterapi i öppenvård för personer med ätstörningar men även med annan psykisk problematik (t.ex. ångest, nedstämdhet, stress, relationssvårigheter, trauma och utbrändhetsproblematik). Vi som arbetar här är leg. psykoterapeuter med lång erfarenhet av arbete med psykisk ohälsa. Utöver vår grundutbildning i KT/psykodynamisk terapimetod finns kunskap och erfarenhet av att arbeta med traumabehandling och EMDR, hypnos, Intensiv psykodynamisk korttidsterapi, Mentaliseringsbaserad terapi och Strategisk/Eriksoniansk terapi. Vi erbjuder även handledning (handledareutbildad personal finns) samt utbildning och konsultation.

2021-11-07

M.H.E Kliniken kommer även fortsättningsvis enbart att erbjuda psykoterapi i öppenvård. Det kommer ej att vara aktuellt att återuppta intervallinläggningsvård. Det innebär också att behandling enbart är möjlig för personer där öppenvårdsbehandling är tillräcklig och där övrigt stödbehov (läkarkontakt mm) redan tillgodose på annat håll. Vid frågor gällande behandling i öppenvård, var god hör av er! Se även mer info under fliken ”Intervallinläggning”.

2021-04-25

Utifrån den rådande situationen med Covid -19 har vi i nuläget ej möjlighet att erbjuda intervallvård för personer med  ätstörningsproblematik. Detta pga att vi utifrån smittorisk avråder från resande. Vårt behandlingsutbud är också av samma anledning  begränsat då vi ej kan ha gruppaktiviteter och andra insatser som tidigare varit en del av vår intervallbehandling. Vi erbjuder fortfarande psykoterapi i öppenvård men främst till personer med mindre omfattande vårdbehov och där övrigt stödbehov (läkarkontakt mm) redan tillgodoses på annat håll.

2020-03-23

Information utifrån nuvarande situation och risken för smitta av Coronaviruset  (Covid -19)

Vi på M.H.E. Kliniken följer Folkhälsoinstititutets rekommendationer för att säkerhetsställa både personalens och patienters säkerhet och hälsa. Det innebär striktare rutiner för oss personal gällande hygien och städning av lokaler. Vi kommer även att avboka/omboka samtal (alt. köra videosamtal) med patienter om vi skulle ha förkylningssymtom. För att minimera risken för smittspridning är det också viktigt att ni patienter som har samtal inbokade hos oss inte kommer till mottagningen om ni skulle ha symtom som kan tyda på Covid -19. De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symptom. Skulle så vara fallet, hör av dig till din terapeut, så får beslut tas om besöket ska avbokas/ombokas eller om det istället kan ske via telefon/videomöte. Videosamtal kan även erbjudas istället för samtal på plats om du som patient av andra anledningar (såsom svårigheter med resor) intekan ta dig till M.H.E. Kliniken för samtal. Vid frågor kontakta din terapeut eller ring telnr: 0250-13060.

Vid behov av mer information kring coronaviruset och hur man på bästa sätt skyddar sig se Folkhälsoinstitutets hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

2019-09-01

Information om M.H.E. Klinikens verksamhet

Förändring och utveckling av M.H.E klinikens verksamhet pågår i nuläget. Vi kommer fortsätta arbeta med specialiserad ätstörningsvård men från september 2019 övergår vi till att erbjuda öppenvård i olika former istället för inläggningsvård. Behandlingsutbudet kommer att bestå av psykoterapeutiska insatser, kostutbildning samt familje-/anhörigsamtal när behov finns. Det kommer även fortsättningsvis finnas möjlighet för långväga patienter att få intensiv intervallbehandling, vilket då löses med öppenvårdsbehandling dagtid och övernattning på hotell eller vandrarhem (övernattningen bekostas då ev. av remitterande enhet eller av patienten själv). Som tidigare kommer vi också fortsätta med psykoterapi i öppenvård vid annan psykiatrisk problematik såsom t.ex. ångest, depression, trauma och stressproblematik. Vi kommer även fortsätta att erbjuda konsultativa insatser i form av handledning och utbildning.

Vid frågor eller intresse gällande vår behandling och verksamhet, hör gärna av er!

/Personalen på M.H.E. Kliniken

 

Delar du vår vision om ett samhälle
utan ätstörningar där alla är fria att
vara sig själva? Bli medlem och gör
skillnad redan idag! www.friskfri.se