Behandlingsmodellen

Behandlingsmodellen som används på M.H.E. Kliniken vid intervallbehandling har sin grund i Ericksoniansk (strategisk) psykoterapi vilket kombinerats med teori från bl.a. lösningsfokuserad terapi och KBT. Modellen  består i första hand av psykoterapeutiska insatser, där en mycket bred uppsättning av metoder används, men också av konkret psykopedagogik kring hur mat och kropp  fungerar. Behandlingen utgår från en helhetssyn på människan gällande kropp och själ, samt utifrån perspektivet att behandling ska individanpassas till varje enskild människas unika personlighet, problematik, behov och mål.

M.H.E. Klinikens behandlingsmodell är en unik modell för ätstörningsbehandling och har ursprungligen utformats under flera års verksamhet på psykosomatiska mottagningen vid Mora lasarett av M.H.E. Klinikens grundare Göran Carlsson. Den har sedan vidareutvecklats utifrån de erfarenheter som gjorts sedan kliniken startade 1991.

Vid intervallbehandling på kliniken eftersträvas så korta och effektiva vårdtider som möjligt. Intervallbehandling används för att få intensiv behandling och stöd för att snabbt komma in i nya mer sunda beteendemönster gällande matintag och övrig problematik. Under hemmaperioderna har patienten regelbunden kontakt med sin terapeut via telefon och får då träning i att omsätta nyvunna kunskaper och erfarenheter i hemmiljön. Samarbete sker vid behov med vårdgivare på hemmaplan (terapeutiska kontakter, medicinsk personal, socialtjänst, försäkringskassa mm.).