Behandlingsresultat

M.H.E. Kliniken deltog i Riksät och alla patienter som genomgått behandling fick förfrågan om deltagande där. För information kring behandlingsresultat via Riksät se Riksäts hemsida.

Alla ätstörningspatienter som deltagit i intervallinläggningsbehandling under åren 1990-2019 har dessutom (utöver deltagande i Riksät) även fyllt i M.H.E. Klinikens egna frågeformulär när behandlingen påbörjas, efter sex månader då grundbehandlingen (vanligtvis 6 x 5 vårddagar under ett halvår) avslutats, samt två år och fem år efter detta.

Under åren 2007-2019 påbörjade i genomsnitt 39,8 (intervall 26-57) patienter behandlingen varje år. 14% (intervall 5,8%-19,2%) av dem avbröt innan grundbehandlingen var avslutad. (Bortfallssiffror gällande åren 1990-2006 finns tyvärr inte uträknade).

Statistiska uträkningar gällande behandlingsutfall finns på de som genomgått grundbehandlingen. I mars 2021 fanns 1356 patienter som vi följt 2 år efter avslutad grundbehandling. 264 patienter (19 %) av dessa var ej möjliga att nå eller svarade ej på frågeformulären. 1092 patienter återstod. När terapin påbörjades för dessa hade 47 % anorexi, 30 % hade bulimi, 22 % hade ätstörning UNS, och 2 % hetsätningsstörning.

2 år efter grundbehandlingens avslutning hade 71 % (773 patienter) ingen ätstörning längre, enligt DSM IV. Ytterligare 23 % var markant bättre än när behandlingen påbörjades. 6 % visade dock inga större förändringar i sin ätstörning.

1297 patienter har följts 5 år efter avslutad grundbehandling. 315 patienter (23 %) av dem har inte varit möjliga att nå, eller har inte svarat på frågeformulären. 982 patienter återstår. Av dessa hade 78 % ingen ätstörning längre, enligt DSM IV. Ytterligare 17 % var markant bättre än när terapin påbörjades. 5 % visade fortfarande inga större förändringar i sin ätstörning.

Som bakgrund bör nämnas att merparten av de patienter som deltagit i inneliggande behandling på M.H.E. Kliniken har omfattande och långvarig ätstörningsproblematik. Många har också utöver ätstörningen annan psykisk problematik såsom bakomliggande trauma/neuropsykiatrisk problematik eller personlighetsproblematik. De flesta av patienterna har genomgått en eller flera andra behandlingar utan att bli friska innan de kommer till kliniken. Behandlingen på M.H.E. Kliniken har även i flertalet fall bestått av förhållandevis få vårddagar jämfört med annan inneliggande ätstörningsbehandling (vanligtvis 30 vårddagar under 6 månaders tid följt av ca 15-30 uppföljande vårddagar under året därefter).